Wanneer de gemeente de beleidskaders volgt is zonder draagvlak de realisatie van een zonnepark buiten bebouwd gebied bijna onmogelijk.
Ook volgens de in 2016 vastgestelde cultuurhistorische beleidskaarten is er geen ruimte voor de ontwikkeling van een grootschalig in het gebied voor het zonnepark gepland is. 

Hoogeveen schrijft in haar afwegingskader zonne energie het volgende:

-Het realiseren van zonneparken buiten bebouwd gebied dient altijd te voldoen aan de voorwaarde dat het initiatief op draagvlak vanuit de directe omgeving kan rekenen en er aandacht is besteed aan de inbedding van een zonnepark in het landschap. Bovendien dient bepaald te worden of er een koppeling gelegd kan worden tussen de opwekking en de afname van de stroom

-Als een zonnepark vrij liggend in het landschap van Hoogeveen wordt gerealiseerd, moet er een blijvende landschappelijke impuls aan het gebied worden gegeven. Daarnaast geldt als randvoorwaarde dat het zonnepark geen afbreuk doet aan aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden (zoals vastgelegd in de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart) en aan aanwezige natuurwaarden. Voor de aanleg van een zonnepark vindt in elk geval geen grootschalige bomenkap plaats.

Wanneer gekeken wordt naar de cultuurhistorische beleidskaart valt het gebied (zie onderstaande afbeelding, groene gebied)onder de hoge waarde van ensemble historische geografie. Dit betekend dat de gemeente als doelstelling heeft het gebied in stand te houden en eventueel versterken van het cultuurhistorisch waardevol landschap. Daarbij gaat het om cultuurhistorische elementen, structuren en ensembles die ontstaan zijn als gevolg van menselijk handelen en die nu nog zichtbaar zijn in het landschap. 
Daarnaast zijn er duidelijk hoge natuurwaarden gezien de status als kansrijk weidevogelgebied en de hoge populatie aan wild in het gebied.

 

 

 

 

Ook de provincie Drenthe  geeft duidelijk aan dat draagvlak belangrijk is en degelijk rekening gehouden moet worden met het ruimtegebruik van zonne energie in een gebied.                                                                                                                                                                           

Beleidskader provincie Drenthe: Zonneladder Drenthe

Initiatieven met maatschappelijk draagvlak Grondgebonden zonne-installaties buiten bestaand stedelijk gebied kunnen alleen dan op een positieve houding rekenen wanneer de initiatieven voorzien zijn van een breed maatschappelijk draagvlak en kunnen rekenen op betrokkenheid vanuit de directe omgeving. Bij maatschappelijke initiatieven die inhaken op noaberschap, menselijke maat en kleinschaligheid – bijvoorbeeld in de vorm van lokale energiecoöperaties – kan in samenspraak met de initiatiefnemers verkend worden onder welke voorwaarden toepassing mogelijk is.

Omvang zonneakkers in balans met energieafname omgeving De aanleg van een zonneakker betekent dat een technische installatie in het landschap wordt geplaatst. Naarmate de omvang hiervan toeneemt, wordt ook de uitstraling meer industrieel. De Provincie Drenthe wil een goede ruimtelijke verhouding tussen de oppervlakte van een initiatief en de nabijgelegen (gebouwde) omgeving. Tegelijkertijd is het vanuit zuinig en doelmatig ruimtegebruik wenselijk dat een balans wordt gezocht tussen de productie en de afname van zonne-energie in de omgeving.